بنیاد علمی حریری
خانه » هیئت مؤسس انجمن علوم پایه بنیاد حریری

آقای علی اکبر شهیری طبرستانی

آقای دکتر علیرضا خصالی

آقای دکتر فرشاد صحبت زاده

آقای دکتر حمید گلچوبیان

آقای دکتر حسن کریمی نژاد

آقای دکتر حسین میلانی

خانم مائده شهیری

آقای محمد اسماعیل مجیدی

آقای دکتر محمدرضا ذهابی

خانم صدیقه عباس پور