بنیاد علمی حریری
خانه » گروه کشاورزی » تالیفات گروه کشاورزی

کتاب ها

مقاله های ژورنالی

[1]

Monireh Hajiaghaei- Kamrani, Hossein Khoshvaghti, Hadi hosseinniya, “ Effects of salinity and hydroponic growth media on ”, International Journal of Agronomy and Plant Produc, vol. 0, no. 0, 2013

[2]

Monireh Hajiaghaei- Kamrani, Hossein Khoshvaghti, Hadi hosseinniya, “ Effect of salinity on nutrient uptake in tomato (L ”, International Journal of Agronomy and Plant Produc, vol. 0, no. 0, 2013

[3]

Monireh Hajiaghaei , Hadi hosseinniya Azam Rahimi chegeni, “ Effect of salinity on the growth characteristics o ”, Technical Journal of Engineering and pplied Scienc, vol. 0, no. 0, 2013

[4]

Hadi Hosseinniya Monireh Hajiaghaei- Kamrani,, “ Assessment Results of Nitrogen amount on Morpholog ”, International Journal of Agriculture and Crop Scie, vol. 0, no. 0, 2013

[5]

ali shams, hoda abadian, gholamali akbari, amirali koliai and hossein zeinali, “ effect of organic and cheimcal fertilixers on amount of essence, biological yield and harvest index of matricanria chamomile ”, scholars research library, vol. 0, no. 0, 2012

[1]

علی شمس، امیرعلی کلیایی، امیر شمس، “ معرفی برخی متابولیت های مهم، در سیانوباکتری ها و کاربرد دارویی آنها ”، کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، 1393

[2]

علی شمس، قربانعلی نعمت زاده، امیرعلی کلیایی، “ استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدیدپذیر با منشا گیاهی ”، 1393

[3]

علی شمس، امیرعلی کلیایی، “ بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی سیانوباکتری های دریازی بر حسب تغییرات شرایط محیطی ”، 1393

مقاله های کنفرانسی