بنیاد علمی حریری
خانه » هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره بنیاد علمی حریری
علیرضا خصالی
دکترای فیزیک

نائب رئیس هیات مدیره بنیاد علمی حریری
علی اصغر علی اکبرزاده

عضو هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد علمی حریری
صدیقه عباس پور
کارشناس شیمی محض

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
اسمعیل رضوانیان

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
آرمین شمس

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
مصطفی میرتبار

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
عرفان آرام نژاد

عضو علی البدل هیات مدیره بنیاد علمی حریری
حسین حریری