بنیاد علمی حریری
خانه » هیئت امنا

آقای عبدالحسین حریری

آقای علی حریری

آقای مهندس امید حریری

خانم آرزو حریری

آقای دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

آقای علی اکبر شهیری طبرستانی

آقای دکتر سید خلاق میرنیا هریکنده

آقای دکتر محمد جعفر سلیمانی امیری

آقای حسن اکبریان طبری

آقای دکتر رضا صالحی امیری

آقای محمد اسماعیل مجیدی

آقای مهندس علی ضامنیان

خانم گلنوش حریری

آقای دکتر محمود شارع پور

خانم صدیقه عباس پور

آقای سید عبدا… ابراهیمیان شیاده

آقای دکتر علیرضا خصالی

آقای مهندس خیراله خیرالهی

آقای اسماعیل موحدی

آقای مهندس محسن نریمان

آقای محمدرضا نادری کلاگر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی

فرماندار بابل

شهردار بابل

نماینده شورای اسلامی شهر بابل

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بابل

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان