بنیاد علمی حریری
خانه » کلیات و اهداف
*ایجاد فرصت و زمینه های تحقیق در رشته های مختلف علوم پایه ( ریاضیات ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسی ، کشاورزی و … )

*شناسایی نخبگان فکری و علمی و کشف قابلیت های آنها و ایجاد ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی داخلی و خارج کشور

*جلب مشارکت های مردمی ، تشویق و ترغیب افرادخیراندیش حقیقی و حقوقی به منظور پشتیبانی بنیاد در راستای تحقیق اهداف بنیاد

* انجام مطالعات پایه و کاربردی در انتقال فن آوری و توسعه در بومی کردن آن

*تشویق و تقویت انگیزه محققان و فن آوران برجسته برای انجام پژوهش های کاربردی

*همکاری و بهره مندی بهینه از توان و تخصص موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش شهرستان بابل و سایر شهرهای داخل و خارج کشور

* برگزاری سمینار علمی و کنفرانس های تحقیقاتی

*ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به دانش آموزان و دانشجویان در راستای طرح های پژوهشی

*دریافت هدایا و موقوفات اموال افراد خیر و نظارت مستمر در استفاده بهینه از این سرمایه در راستای سفارشات اهداکنندگان در چارچوب اهداف بنیاد

*اعطای بورس تحصیلی به افراد نخبه علمی در مواقع لزوم