بنیاد علمی حریری
خانه » هیئت مدیره انجمن علوم پایه بنیاد حریری

آقای دکتر علیرضا خصالی

آقای دکتر فرشاد صحبت زاده

آقای دکتر حمید گلچوبیان

آقای دکتر حسن کریمی نژاد

آقای دکتر حسین میلانی

خانم مائده شهیری

آقای دکتر محمدرضا ذهابی