بنیاد علمی حریری
خانه » کارکنان

مدیر عامل بنیاد علمی حریری
صدیقه عباس پور

قائم مقام مدیر عامل

مدیر اجرایی
آرمین شمس

سرپرست امور اداری
منیژه عرفی

مدیر آموزش

مسئول بخش فیزیک

مسئول بخش زمین شناسی

مسئول بخش شیمی
هدی سعادتی

مسئول بخش زیست شناسی و اداری

مسئول اداری و خدماتی
خانم سمانه صبا

مسئول اداری و پشتیبانی
محمد شفیعی