بنیاد علمی حریری
خانه » کارکنان

مدیر عامل بنیاد علمی حریری
صدیقه عباس پور

مدیر اجرایی
آرمین شمس

سرپرست امور اداری
منیژه عرفی

مسئول بخش فیزیک
سیده لیلا رحیمایی

مسئول بخش زمین شناسی

مسئول بخش زیست شناسی و اداری
آزاده سرورهمایون

مسئول اداری و خدماتی
معصومه تقی نتاج

مسئول اداری و پشتیبانی
حسام شمس