بنیاد علمی حریری
خانه » هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره بنیاد علمی حریری
علیرضا خصالی
دکترای فیزیک

نائب رئیس هیات مدیره بنیاد علمی حریری
حمید جزایری

عضو هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد علمی حریری
صدیقه عباس پور
کارشناس شیمی محض

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
محمد رضا نادری کلاگر

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
علی اصغر علی اکبرزاده

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
حسین حریری

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
عرفان آرام نژاد

عضو هیات مدیره بنیاد علمی حریری
مصطفی میرتبار