بنیاد علمی حریری
خانه » اعضای کمیته پژوهش و برنامه ریزی

آقای محمدرضا ذهابی

آقای علیرضا خصالی

آقای فرشاد صحبت زاده

آقای بیژن ذاکری

خانم صدیقه عباس پور

آقای آرمین شمس

آقای صمد گل محله

آقای مصطفی کریم پور