بنیاد علمی حریری
خانه » کمیته پژوهش و برنامه ریزی » آیین نامه کمیته پژوهش و برنامه ریزی

وظایف کمیته پژوهش و برنامه ریزی
۱- ایجاد بانک مشترک به دبیری شهید فهمیده.
۲- اخذ پروپوزال های تحقیقاتی از اساتید و صاحب نظران
۳- بررسی پروپوزال های اخذ شده از حیث فنی ، اجرایی و مالی .
۴- اخذ نیاز ( دریافت RFP از صنایع توسط دفتر شهید فهمیده .
۵- بررسی نیاز و ارجاع به تیم های اجرایی.
۶- تجزیه پروژه ها با کمک مدیر پروژه .
۷- مشخص نمودن مدیر پروژه و مدیران ریز پروژه ها و تیم های اجرایی از بانک اطلاعاتی ایجاد شده.
۸- ارائه پروپوزال به صنعت اخذ پروژه.
۹- تنظیم قرارداد اجرایی پروژه با صنعت و پیشنهاد به هیئت مدیره بنیاد و با امضای رئیس هیات مدیره.
۱۰- تنظیم قرارداد اجرای زیر پروژه ها با مدیران ، مجریان و همکاران اجرایی پروژه.
۱۱- کنترل قرارداد پایین دست با توجه به زمانبندی اجرایی و گزارشی.
۱۲- ارائه گزارش های زمانبندی شده به کارفرما.
۱۳- کنترل مالی پروژه.
۱۴- تصمیم در هزینه کرد سود پروژه جهت پیشبرد اهداف دو طرف.
۱۵- کمک به ایجاد هسته های علمی و فنی در راستای ایجاد شرکت های توانمند و معرفی به مراکز رشد و پارک.
۱۶- مستند سازی اجرای پروژه در راستای رسوب دانش در بنیاد و استان جهت استفاده هسته ها ، شرکت ها ، اشخاص و دانشگاه های استان.
۱۷- ایجاد کار گروه.
۱۸- ایجاد ریز کمیته تامین مالی اجرای پروژه ، ( مجمع خیرین پژوهش و فناوری و غیره ).
۱۹- تهیه دستورالعمل اجرایی حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری.
۲۰- تهیه دستورالعمل اجرایی حمایت از طرح و ایده ها.
۲۱- تهیه دستورالعمل اجرایی حمایت از پروژه های تحقیقاتی.
۲۲- تهیه شیوه برگزاری دوره های تخصصی علمی و فنی و کارگاه های آموزشی مهارت ها و کارآفرینی .

ارسال دیدگاه