بنیاد علمی حریری
خانه » سایر

در عصر روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ، جلسه گروه شیمی بنیاد علمی حریری با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید .

i